Algemene voorwaarden

Van de Vereniging van Fabrikanten en Groothandelaren in Sportbenodigdheden (F.G.H.S.)

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Verkoper: GOAT Hockey / Eastwood Trading

Koper: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die partij is bij een overeenkomst of andere rechtsverhouding met Verkoper of aan wie Verkoper een aanbieding of offerte heeft gedaan

Werkdagen: alle kalenderdagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen, 1 januari, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag, de dagen die door de Overheid tot nationale feestdagen zijn of worden geproclameerd, en de dag waarop de verjaardag van Z.K.H. de Koning officieel wordt gevierd

Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.

Artikel 2. Toepasselijkheid en geldigheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn exclusief van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Verkoper aan Koper en alle op alle overeenkomsten tussen Verkoper en Koper - van welke aard dan ook - en alle (andere) rechtshandelingen, rechtsverhoudingen en overeenkomsten die al dan niet daaruit voortvloeien of daarmee samenhangen. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten en van de hand gewezen.

2.2 Verkoper heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen en/of aan te vullen. Verkoper zal Koper in geval van een materiële wijziging tenminste een maand voordat de betreffende wijziging of aanvulling van kracht wordt, hiervan schriftelijk in kennis stellen. Tenzij koper binnen twee weken na datum van verzending van de schriftelijke kennisgeving schriftelijk bezwaar maakt, wordt Koper geacht stilzwijgend te hebben ingestemd met de wijziging of aanvulling. Eventuele inkoop- en andere voorwaarden van Koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Verkoper is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze Algemene Voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn.

2.3 In geval van nietigheid van één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden of gedeelte daarvan blijven de overige bepalingen van kracht.

Artikel 3. De totstandkoming van overeenkomsten

3.1 Alle van Verkoper uitgaande aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en dergelijke zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk is aangeduid door Verkoper. Onder aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en dergelijke worden mede verstaan prijslijsten, brochures en andere verstrekte gegevens.

3.2 De (koop)overeenkomst komt tot stand indien door Koper een order bij de Verkoper wordt geplaatst en deze order door Verkoper is aanvaard. Het plaatsen van een order is vormvrij. Aanvaarding van een order geschiedt door schriftelijke of elektronische (per email) bevestiging van de order aan Koper door een daartoe bevoegde persoon namens Verkoper of door levering aan Koper van hetgeen in de order is opgenomen. Indien de overeenkomst door onbevoegde vertegenwoordiging van Verkoper tot stand is gekomen, zijn de eventuele gevolgen daarvan voor rekening en risico van Koper.

3.3 Koper staat er voor in dat de persoon die namens Koper een order plaatst bevoegd is de overeenkomst met Verkoper aan te gaan. Koper komt geen beroep jegens Verkoper op onbevoegde vertegenwoordiging toe.

3.4 Opzeggen van een overeenkomst is niet mogelijk, tenzij Verkoper daarin schriftelijk toestemt en de betreffende zaken nog niet zijn geleverd. Verkoper is gerechtigd nadere voorwaarden aan de toestemming te verbinden. Opzegging laat betalingsverplichtingen van Koper voor reeds verrichte prestaties en gemaakte kosten onverlet.

3.5 Veranderingen van en aanvullingen op overeenkomsten zijn slechts van kracht indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Verkoper en Koper zijn overeengekomen.

3.6 Voor Verkoper ontstaat pas een leveringsverplichting na aanvaarding van een order zoals bepaald in artikel 3.2 van deze Algemene Voorwaarden en onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 4. Materialen en gegevens verstrekt door Verkoper

4.1 Door Verkoper aan Koper verstrekte ontwerptekeningen, werk- en detailtekeningen, modellen, computerprogrammatuur, fotografische opnamen, monsters, ontwerpen, logo’s, opgegeven afmetingen, hoeveelheden, dessins, kleuren, materialen, technische specificaties en/of andere materialen en gegevens verband houdende met de zaken die door Verkoper worden aangeboden, gelden slechts als benaderende beschrijving van de zaken. Verkoper staat dan ook niet in voor de juistheid en volledigheid van deze materialen en gegevens.

4.2 Verkoper is niet aansprakelijk ten aanzien van het gebruik door Koper van voornoemde materialen en gegevens, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4.3 De in dit artikel vermelde materialen en gegevens, dan wel enig recht daarop, blijven eigendom van Verkoper. Op eerste verzoek van Verkoper dient Koper op zijn kosten voormelde materialen en gegevens aan Verkoper te retourneren.

4.4 Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op, vervat zijn in of voortvloeien uit de in dit artikel genoemde materialen en gegevens (blijven) rusten bij Verkoper en/of haar licentiegevers. Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enig Intellectueel Eigendomsrecht over te dragen aan Koper.

4.5 Koper mag de materialen en gegevens als bedoeld in artikel 4 slechts gebruiken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. Onverminderd het voorgaande mag niets van de zaken of de in artikel 4 vermelde materialen en gegevens aan derden, al dan niet voor wedergebruik, ter inzage worden gegeven of ter hand gesteld, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper. Koper staat er voor in dat deze verplichting tevens wordt opgelegd aan al haar medewerkers en hij is verantwoordelijk voor de naleving daarvan.

Artikel 5. Gegevens verstrekt door Koper

5.1 Van de door Koper aan Verkoper verstrekte ontwerptekeningen, werk- en detailtekeningen, computerprogrammatuur, modellen, fotografische opnamen, monsters, ontwerpen, logo's, opgegeven afmetingen, hoeveelheden, dessins, kleuren, materialen, technische specificaties en/of andere materialen en gegevens wordt door Verkoper aangenomen dat deze adequaat, juist en volledig zijn, zonder dat Verkoper tot enig nader onderzoek is gehouden.

5.2 Koper vrijwaart Verkoper tegen voor alle schade en kosten die verband houd met enige aanspraak, in/of buiten rechte, van derden, die stellen dat op een Intellectueel Eigendomsrecht, of enig ander recht van die derden, inbreuk is gemaakt door gebruikmaking van de in dit artikel bedoelde materialen en gegevens door Verkoper.

Artikel 6. Levering en risico

6.1 De zaken zullen door Verkoper worden bezorgd op dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijze als in de order is bepaald of (naderhand) schriftelijk is overeengekomen.

6.2 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen geschiedt transport voor rekening en risico van Koper.

6.3 Koper is verplicht de zaken op de overeengekomen plaats/plaatsen bij eerste aanbieding in ontvangst te nemen op het moment dat Verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking wordt gesteld. Blijft Koper ter zake in gebreke, dan komen de daardoor ontstane schade en kosten voor zijn rekening.

6.4 Verkoper spant zich in de zaken behoorlijk en handzaam te verpakken.

Artikel 7. Leveringstijden / levering op afroep

7.1 Verkoper spant zich in de zaken te leveren op het tijdstip/de tijdstippen of onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn/-termijnen, dat resp. die bepaald is/zijn in de order. Indien een leveringstermijn is afgesproken, vangt deze aan op de datum waarop Verkoper de order schriftelijk heeft aanvaard. Verkoper heeft, indien een leveringstermijn wordt overschreden, het recht, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de zaken uiterlijk 20 werkdagen na afloop van de leveringstermijn alsnog te leveren.

7.2 Wanneer bestelde zaken voor Koper beschikbaar zijn doch niet door Koper worden aanvaard, is Verkoper bevoegd naar eigen keuze en zonder dat een ingebrekestelling is vereist:
- Hetzij de zaken te leveren door een schriftelijke mededeling aan Koper, in welk geval de zaken vanaf het tijdstip van verzending van die mededeling bij Verkoper c.q. bij de transporteur worden opgeslagen, zulks voor rekening en risico, waaronder mede begrepen het risico van kwaliteitsvermindering, van Koper.
- Hetzij de overeenkomst met Koper geheel of gedeeltelijk te ontbinden op de wijze als hierna vermeld in artikel 10 hierna, en de
zaken aan (een) derde(n) te verkopen en te leveren. In dat geval is Koper aansprakelijk voor alle schade die Verkoper hierdoor lijdt.

7.3 Indien een derde bezwaar maakt tegen levering door Verkoper, is Verkoper, onverminderd het voorgaande, gerechtigd die levering op te schorten en/of terstond te staken en vergoeding voor de gemaakte kosten en schadevergoeding van Koper te verlangen, zonder dat Verkoper tot enige schadevergoeding jegens Koper is gehouden.

7.4 Indien bij levering op afroep voor het afroepen geen betalingstermijnen zijn gesteld, heeft Verkoper drie maanden na bestelling recht op volledige betaling van de totale order.

7.5 Bij levering op afroep verplicht Koper zich jegens Verkoper om uiterlijk binnen 3 maanden na bestelling de totale hoeveelheid van het door Koper bestelde af te roepen. De binnen deze termijn niet afgeroepen zaken zullen bij Verkoper c.q. de transporteur worden opgeslagen gedurende een door Verkoper aan te geven maximale periode, zulks voor rekening en risico - waaronder begrepen het risico van kwaliteits - en waardevermindering - van Koper. Art. 9.1 is van overeenkomstige toepassing.

Na afloop van genoemde, door Verkoper aan te geven maximale opslagperiode is Verkoper bevoegd naar eigen keuze en zonder dat een ingebrekestelling is vereist de overeenkomst met Koper geheel of gedeeltelijk te ontbinden op de wijze als hierna vermeld in artikel 10 en de zaken aan (een) derde(n) te verkopen en te leveren. In dat geval is Koper aansprakelijk voor alle schade die Verkoper hierdoor lijdt.

Artikel 8. Prijzen, facturering en betaling

8.1 Alle door Verkoper aan Koper aangeboden prijzen zijn netto en exclusief omzetbelasting, verzekering en transport, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Verkoper is gerechtigd de aangeboden prijzen vóór de totstandkoming van de overeenkomst als bedoeld in artikel 3.2 te allen tijde te wijzigen.

8.2 Verkoper heeft ná de totstandkoming van de overeenkomst het recht tot prijswijziging wanneer de prijsstijging het gevolg is van een van de volgende factoren: i) stijgingen van belastingen of andere heffingen en/of rechten van overheidswege, ii) veranderende wisselkoersen, iii) stijging van lonen, vervoerskosten en/of inkoopprijzen. De Koper is in dat geval steeds gerechtigd de overeenkomst binnen 14 dagen nadat hem de prijswijziging schriftelijk is medegedeeld te ontbinden conform artikel 10, zonder dat de Verkoper gehouden is enige schade te vergoeden.

8.3 Verkoper is gerechtigd, indien het factuurbedrag van een geleverde partij lager is dan 500 Euro een toeslag exclusief omzetbelasting voor administratiekosten in rekening te brengen.

8.4 Verkoper is gerechtigd om vóór de levering te factureren en om betaling te verzoeken. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum tenzij anders is aangegeven op de factuur. Betaling kan ook bij deelleveringen worden verlangd. Verkoper is te allen tijde gerechtigd de levering op te schorten totdat Koper een aanbetaling heeft gedaan.

8.5 Koper is, indien hij de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn volledig heeft betaald, na het verstrijken van deze termijn - dan wel 30 dagen na dagtekening van de factuur - in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is. In dat geval:
a) is Koper, vanaf de datum waarop het verschuldigde opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het openstaande bedrag een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW; en
b) komen alle door Verkoper gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met de te late betaling, ten laste van Koper. De buitengerechtelijke kosten (tevens minimumkosten) worden berekend aan de hand van het Besluit Normering Incassokosten. Een en ander onverminderd Verkopers overige rechtsmiddelen onder deze Algemene Voorwaarden en/of het toepasselijk recht, waaronder het recht op schadevergoeding.

8.6 In geval van gehele of gedeeltelijke toewijzing van de door Verkoper in rechte geldend gemaakte aanspraken op betaling, dient Koper alle door Verkoper gemaakte proceskosten, waaronder de kosten van juridische bijstand, te vergoeden, waaronder mede begrepen niet door de rechter toegewezen bedragen, tenzij Verkoper als enige partij in de proceskosten is veroordeeld.

8.7 Door Koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Koper dat de voldoening betrekking heeft op een (latere) factuur.

8.8 Koper is niet gerechtigd tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen, tenzij door Verkoper is bevestigd dat de klachten van Koper met betrekking tot een factuur gegrond zijn en deze klachten gevolgen hebben voor de hoogte van het factuurbedrag. Koper is iet gerechtigd tot verrekening.

8.9 Alle termijnen die in dit artikel worden genoemd, betreffen fatale termijnen in de zin van art. 6:83(a) BW.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud en andere zekerheden

9.1 Onverminderd het in deze voorwaarden gestelde, blijven alle door Verkoper op enig moment geleverde zaken eigendom van Verkoper totdat door betaling door Koper al de vorderingen van Verkoper op Koper, die vallen binnen het kader van artikel 92 Boek 3 BW, uit welken hoofde dan ook en ongeacht de opeisbaarheid, met inbegrip van rente en kosten, zijn tenietgedaan. Koper is vóór volledige betaling niet bevoegd de zaken aan derden te verpanden of het bezit daarvan over te dragen, uitgezonderd de door Verkoper geleverde zaken die Koper in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening overdraagt. Bij overtreding hiervan, alsmede in geval van gehele of gedeeltelijke toepasselijkheid van artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden heeft Verkoper het recht om alle door Verkoper
geleverde zaken, zonder dat enige machtiging van Koper of de rechter daartoe is vereist, zelf terug te nemen of terug te doen halen van de plaats waar deze zaken zich bevinden. Tevens is alsdan iedere vordering van Verkoper terstond volledig opeisbaar.

9.2 Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Verkoper te bewaren. Koper is verplicht, de zaken voor de duur van het voorbehouden eigendom tegen brand-, water- en ontploffingsschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Verkoper op eerste verzoek ter inzage te geven.

9.3 Voor het geval Verkoper zijn in lid 1 genoemde rechten wil uitoefenen geeft Koper reeds nu een onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Verkoper of een door deze aan te wijzen derde om al die plaatsen te betreden alwaar zich eigendommen van Verkoper (kunnen) bevinden, en om die eigendommen mee te nemen. Eventuele kosten die hieruit voortvloeien komen voor rekening van Koper.

9.4 Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van Koper naar het oordeel van Verkoper daartoe aanleiding geeft, is Verkoper gerechtigd van Koper voor eerste of latere leveringen te verlangen dat deze onverwijld zekerheid stelt in een door Verkoper te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien Koper nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Verkoper gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten of te ontbinden zonder zelf tot enige schadevergoeding jegens Koper gehouden te zijn en is al hetgeen Koper aan Verkoper uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

Artikel 10. Ontbinding en opschorting

10.1 Ontbinding van de overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk geschieden. Ontbinding van de overeenkomst op grond van toerekenbare tekortkoming wegens het verstrijken van een fatale termijn is direct na afloop van deze termijn mogelijk In elk ander geval wanneer nog geen sprake is van verzuim, dan is ontbinding slechts geoorloofd na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarin een redelijke termijn wordt gesteld voor de nakoming.

10.2 Ingeval Koper of Verkoper in surséance van betaling is geraakt of dreigt te geraken, het faillissement van Koper of Verkoper is aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij zijn onderneming staakt, dan wel wordt besloten tot ontbinding van de rechtspersoon, of Verkoper of Koper informatie verkrijgt welke met redelijke zekerheid aangeeft dat Koper of Verkoper waarschijnlijk niet in staat zal zijn aan zijn verplichtingen te voldoen, is Verkoper of Koper gerechtigd alle op dat tijdstip bestaande overeenkomsten zonder rechterlijke tussenkomst geheel of ten dele per aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang te ontbinden.

10.3 In geval van ontbinding van de overeenkomst, vindt geen ongedaan making plaats van hetgeen Verkoper reeds heeft geleverd en de daarmee samenhangende betalingsverplichting, tenzij Koper bewijst dat Verkoper ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Verkoper vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen Verkoper ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

10.4 Deze ontbinding kan zich, naar keuze van de Verkoper, ook uitstrekken over zaken die op grond van dezelfde overeenkomst reeds geleverd waren, indien die zaken blijkens die overeenkomst (orderbevestiging) als set geleverd hadden moeten worden. In voornoemde situatie(s) is Koper bevoegd aan Verkoper voor diens rekening en risico de zaken terug te zenden en van Verkoper de betalingen, die hij voor die zaken mocht hebben gedaan, terug te vorderen.

10.5 Ingeval Koper enige verplichting van welke overeenkomst dan ook jegens zijn Verkoper niet nakomt, is Verkoper gerechtigd alle op dat tijdstip bestaande overeenkomsten tussen hen zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten, een en ander onverminderd de overige wettelijke rechten van Verkoper in een dergelijk geval.

Artikel 11. Reclame

11.1 Koper neemt de voorschriften inzake de wijze van opslag en behandeling van de geleverde zaken in acht. Koper controleert de zaken bij aflevering of binnen 3 werkdagen daarna.

11.2 Reclames betreffende leveranties van Verkoper moeten door Koper schriftelijk en rechtstreeks aan Verkoper zijn gedaan, binnen 5 werkdagen na aflevering, bij gebreke waarvan het recht op reclame vervalt en de levering als geaccepteerd geldt. Dit is slechts anders indien Koper kan aantonen dat het een gebrek betreft dat al aanwezig was ten tijde van aflevering maar zich pas 3 werkdagen na aflevering heeft geopenbaard én het gebrek in redelijkheid niet waarneembaar was of had kunnen zijn tijdens de in lid 1 van dit artikel bedoelde controle. De reclame dient te geschieden middels een schriftelijke (of per e-mail) nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten, waaronder in ieder geval gedateerde foto’s waaruit de gebreken blijken en onder inzending van de pakbon en (indien bekend) opgave van het desbetreffende factuurnummer. Door het indienen van een reclame wordt de betalingsplicht ten aanzien van de in geschil zijnde zaken opgeschort. De gebrekkige zaken dient Koper deugdelijk verpakt te verzenden aan Verkoper binnen 10 werkdagen op het eerste verzoek van Verkoper na indiening van een reclameverzoek.

11.3 Indien een reclame gegrond is, is Verkoper gehouden om naar eigen keuze de ondeugdelijke zaak te herstellen, dan wel door andere zaken conform bestelling te vervangen, mits de her-levering of het herstel plaatsvindt binnen een redelijke termijn nadat de gegrondheid van de reclame is vastgesteld. Koper heeft in dat geval geen recht op een schadevergoeding.

11.4 Verkoper behoudt zich het recht voor om bij bepaling van de gevolgen van een gegronde reclame rekening te houden met eventuele waardeverminderingen ten aanzien van de zaken. Het voorgaande geldt niet indien de Koper aantoont dat de
waardevermindering geheel aan Verkoper toe te rekenen is.

11.5 Retourzendingen in verband met reclame, welke niet zijn voorafgegaan dan wel begeleid met de in de tweede volzin van lid 2 genoemde gegevens, zijn niet toegestaan. Indien Koper desondanks in strijd met dit voorschrift zaken retour zendt, of zaken ongegrond retour zendt, worden deze, voor zover zij niet door Verkoper zijn geweigerd, voor rekening en risico van Koper ter beschikking van Koper gehouden, zonder dat hieruit enige erkenning van de juistheid van de eventuele aanspraak op garantie kan worden afgeleid. De kosten van ongegronde retourzendingen zijn voor rekening van Koper.

Artikel 12. Garantie en Aansprakelijkheid

12.1 Mededelingen door of namens Verkoper betreffende de kwaliteit, samenstelling, toepassingsmogelijkheden, eigenschappen en behandeling van geleverde zaken zijn indicatief en gelden slechts als garantie indien zij door Verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk in de vorm van een garantie zijn bevestigd.

12.2 Indien Koper gedurende de garantietermijn zonder voorafgaande toestemming van Verkoper herstellingen of veranderingen uitvoert of laat uitvoeren, dan vervalt de garantieverplichting onmiddellijk.

12.3 Verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade door een tekortkoming, onrechtmatig handelen of enige andere handeling van de Verkoper, behoudens voor zover er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Verkoper persoonlijk of tot de bedrijfsleiding van Verkoper behorende leidinggevende ondergeschikten.

12.4 Indien ondanks het bepaalde in 12.3 toch enige aansprakelijkheid rust bij Verkoper, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van door Koper geleden directe schade tot maximaal het factuurbedrag voor de betreffende (deel)overeenkomst of order. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Verkoper voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, echter meer bedragen dan € 5.000,-

12.5 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. redelijke kosten die Koper zou moeten maken om de prestatie van Verkoper aan de overeenkomst te laten
beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van Koper wordt ontbonden.
b. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze overeenkomst;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Koper aantoont dat deze kosten hebben
geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze overeenkomst.

12.6 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid is de aansprakelijkheid van Verkoper voor gevolgschade uitgesloten. Onder gevolgschade wordt mede begrepen, winstderving en bedrijfsstagnatie. Het bepaalde in art 12.4 is van overeenkomstige toepassing.

12.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Koper de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Verkoper meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Verkoper vervalt door het enkele verloop van 6 maanden na het ontstaan van de wetenschap met de schade / vordering. Onder wetenschap wordt verstaan: het moment dat Koper wist of behoorde te weten dat sprake is van schade.

Artikel 13. Overmacht

13.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

13.2 Onder overmacht wordt hier verstaan elke omstandigheid, waaronder, maar niet beperkt tot ijsgang, extreme weersomstandigheden, terroristische aanslagen, overstroming, juridische restricties, tekortkomingen van leveranciers en hulppersonen van Verkoper, staking, overheidsmaatregelen mede in geval van pandemieën zoals maar niet beperkt tot lockdowns, sluiten van fabrieken en grenzen, vertraging in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie, transportbelemmering, defecten aan machines, storing in de levering van energie, invoerbelemmering, brand en alle andere omstandigheden buiten de invloedsfeer van Verkoper of Koper tengevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de Verkoper of Koper kan worden verlangd.

13.3 De partij waarbij zich de overmacht voordoet zal de andere partij daaromtrent onverwijld schriftelijk waarschuwen.

13.4 Ingeval van overmacht kan door de andere partij geen aanspraak gemaakt worden op enige schadevergoeding.

13.5 Indien een geval van overmacht leidt tot een overschrijding van de overeengekomen datum of termijn, inclusief een eventuele naleveringstermijn van 20 werkdagen, heeft de andere partij het recht de betrokken overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat de ontbindende partij daardoor gehouden is tot het vergoeden van enige schade.

Artikel 14. Retourzendingen van niet-gebrekkige zaken

14.1 Niet-gebrekkige zaken mogen enkel aan Verkoper retour worden gezonden na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Verkoper en conform diens retourinstructie.

14.2 Tenzij anders door Verkoper geïnstrueerd, dient Koper retourzendingen van niet-gebrekkige zaken franco en vergezeld van een schriftelijke toelichting te

verzenden. In deze toelichting dient in ieder geval de datum waarop de Koper de desbetreffende zaken van Verkoper heeft gekocht, alsmede de datum en het nummer van de desbetreffende factuur van Verkoper te zijn vermeld.

14.3 Creditering van geretourneerde zaken zal slechts plaatsvinden indien de betreffende zaken nog voor verkoop geschikt zijn, zulks ter beoordeling van Verkoper.

14.4 Onverminderd het bepaalde in de vorige leden zal creditering slechts plaatsvinden op voorwaarde dat de geretourneerde zaken in originele, onbeschadigde verpakking zijn verpakt een vrij van prijs- en/of andere duidingsetiketten of stickers.

14.5 Bij retourzending na levering, kan Verkoper, afhankelijk van de courantheid en het type van de geretourneerde zaak - zulks ter beoordeling van Verkoper - het netto factuurbedrag gedeeltelijk crediteren.

14.6 Koper blijft het bedrag dat na creditering resteert verschuldigd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen anders overeengekomen.

Artikel 15. Geschillen en toepasselijk recht

15.1 Alle geschillen betrekking hebbende op een overeenkomst of de uitvoering van een overeenkomst tussen Koper en Verkoper, die niet in onderling overleg tussen partijen kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen Verkoper is gevestigd. Verkoper heeft het recht, in afwijking van het voorgaande, een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het gebied waarbinnen Koper is gevestigd.

15.2 Alle overeenkomsten en rechtsverhoudingen uit andere hoofde tussen Koper en Verkoper worden beheerst door het Nederlandse recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG)

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda, onder nummer 20102190. 01-01-202